Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Vlegel

2020 – 2024

1          Algemene gegevens

Stichting Vlegel is gevestigd in Nijmegen
en heeft als doel:
Dienstverlening voor uitvoerende kunstenaars
Beheren van het erfgoed Hendriks van Doornewaard
Ter beschikking stellen van de bezittingen ten dienste van het algemeen belang.
Uitdragen van de doelstellingen van de stichting in woord en daad

De Stichting is een culturele ANBI
Contactgegevens:

Jozef Israëlsstraat 2
6521 MX  Nijmegen
024 323 4225
info@stichtingvlegel.nl

KvK: 41057097
RSIN: 008166146
NL 51 ABNA 0537 0581 84

2          Het doel van de Stichting Vlegel:

–  het verzorgen en uitvoeren van levende muziek;
–  het bewaren en verzorgen van een regionale liederenschat;
–  het aanleggen en beheren van regionaal cultureel erfgoed;
–  het stimuleren van musici in hun carrière door middel van het   verschaffen van werk, stipendia en instrumenten;
–  het aanleggen en beheren van een instrumentenverzameling;
–  het beheren van een muziekcollectie;
–  het aanleggen en beheren van een beeldencollectie;
– het aanleggen en beheren van een bibliotheek
–  het beheren  van benodigde  elektronische apparatuur
–  voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

–  de initiatie dan wel ondersteuning van initiatieven die kunnen bijdragen aan de realisatie van voornoemde doelstelling door middel van advisering en materiële en/of immateriële dienstverlening;
–  het verzorgen van uitvoeringen en lezingen;
–  het werven van fondsen;
– ondersteunen van evenementen en exposities
–  het concreet beheren zoals gesteld in het doel.

 De stichting beoogt niet het maken van winst.

2          Beleid om het doel te bereiken

De stichting neemt deel aan diverse activiteiten in het verlengde van de doelstelling. Voor de komende jaren geldt een voortzetting van het beleid.

A         Zelf concerten, programma’s, evenementen en lezingen verzorgen enerzijds zonder vergoedingen ten nutte van het algemeen belang en anderzijds met vergoedingen die ten nutte komen van het werk van de stichting.

B         Gelden verwerven om het doel te bereiken.

C          Meewerken aan instellingen die in het verlengde liggen van de eigen doelstellingen.

De komende jaren zullen we daarom actief blijven op de volgende terreinen:

Activiteiten ten behoeve van de Stevenskerk te Nijmegen

Activiteiten ten behoeve van de Stichting Maelwael van Lymborch

Activiteiten ten behoeve van 024 Geschiedenis

Activiteiten ten behoeve van Nijmegen Klinkt!

Activiteiten ten behoeve van De Kaaij Klassiek

Activiteiten ten behoeve van Muziek in het Valkhofpark

Activiteiten ten behoeve van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Het zelf organiseren van programma’s binnen die activiteiten.

Het verzamelen van goederen en objecten die in het verlengde liggen van de doelstelling.

Het archiveren van gegevens die in het verlengde liggen van de doelstelling.

Het stimuleren van anderen om aan de doelstelling  bij te dragen in woord en daad.

Het inzetten van jonge mensen om deze projecten mee uit te voeren ofwel om niet, ofwel binnen de regels van de vrijwilligersvergoeding zoals gesteld door de belastingdienst.

De gelden die daarvoor nodig zijn komen uit opbrengsten, schenkingen en subsidies.

Voor de concrete uitvoering van programma’s wordt waar nodig gebruikt gemaakt van derden. Er wordt overeengekomen dat het rendement ten goede komt van de stichting.

3         Toelichting op de doelstelling

 Dienstverlening voor uitvoerende kunstenaars

In de praktijk blijken kunstenaars niet altijd even handig om hun reilen en zeilen goed te regelen. Jarenlang zijn de heren Hendriks en van Doornewaard daar actief in geweest enerzijds om idealistische redenen, anderzijds werd daar ook inkomen mee gegenereerd. De zakelijke tak is beëindigd in 2021.

De heren Hendriks en van Doornewaard zijn zich deels aan het terug trekken uit het arbeidsproces, hun idealen blijven bestaan. Zij zijn de initiators van deze stichting om te zorgen dat met name de idealistische kant van hun werk voortgezet kan worden eerst zelf actief nog de komende jaren en daarna over hun dood heen.

Beheren van het erfgoed Hendriks van Doornewaard

Om de doelstellingen te bereiken worden advies en organisatiekracht ingezet.

De normale wegen om gelden te genereren bij derden om de doelstellingen waar te maken blijven bewandeld. Daarnaast wordt een deel van het vermogen van de heren Hendriks en van Doornewaard geleidelijk groeiend ingezet om de doelstellingen te verwezenlijken als zij zich zelf terug trekken uit een actief leven. Met nadruk wordt gesteld dat de stichting niet bedoel is voor privé gewin maar juist om dat ten dienste te stellen van de doelstellingen. Het fiscaal en maatschappelijk verantwoord beheren van het  vermogen om dat vervolgens in te zetten voor de doelstellingen is daarmee transparant en controleerbaar.

Het bestuur hoopt nog lang gebruik te mogen maken van de ervaring en creatieve inzet van de heren Hendriks en van Doornewaard.

Voor het laatst besproken in november 2021.